En superfin bild på Rolex och hans flickor på My Dog 2023

En superfin bild på Rolex och hans flickor på My Dog 2023

Rolex- CH Wavecatcher Divine Delight BIS-3 avelsgrupp söndag My Dog!

CH Wavecatcher Divine Delight Avelsgrupp BIS-3
foto:Petra Junehall